Yesterday

Yesterday

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Dan­ny Boyle — Velká Británie — 1998 — 116 min — české titulky

Vel­mi neúspěšný pís­ničkář Jack (Himesh Patel) chce pověsit kytaru na hře­bík, pro­tože ať dělá, co dělá, poslouchá ho jenom nejlepší kamarád­ka Ellie (Lily James). Pak ho ale v důsled­ku chvilkového záhad­ného globál­ního zat­mění porazí auto­bus. A to zcela změní nejen jeho živ­ot a způ­sobí i jed­nu hudeb­ní katas­tro­fu. Když se Jack vylíže ze zranění a na pár­ty konané na počest jeho uzdravení zabrnká na kytaru Yes­ter­day“ od Bea­t­les, nes­tačí se div­it reakcím svých přá­tel, kteří se chova­jí, jako by jed­nu z nejznámějších pís­niček všech dob slyšeli poprvé v živ­otě. Mohl by to být nepove­dený fór, kdy­by se ste­jně nechova­lo vyh­ledávání na inter­ne­tu. Bea­t­les jako by nikdy neex­is­to­vali a Jack vycítí příleži­tost. Stačí, když si vybaví všech­ny pecky leg­endárních Brouků z Liv­er­poolu, a svět mu rázem bude ležet u nohou. A ono to fun­gu­je! Dokonce tak dobře, že i slavný Ed Sheer­an (hra­jící ve fil­mu sebe sama), který vezme Jac­ka jako před­skokana na své turné, uzná, že ten kluči­na odnikud je mno­hem tal­en­to­vanější než on. Radost Jack­ovi kalí jen dvě drob­nos­ti“ – vědomí, že se dopouští celosvě­tového pod­vo­du, a ztrá­ta Ellie. Ta má poc­it, že by ho konečně měla pře­s­tat milo­vat, když je to celou dobu jed­nos­tran­né, a se zlomeným srd­cem ho pošle do L. A. natočit nejlepší desku všech dob. Jenže když zpíváte o tom, že k živ­o­tu stačí lás­ka („All you need is love“), může vám to najed­nou dost změnit pri­or­i­ty. (Cin­e­mArt)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor