Cli-Fi 2050

Komentovaná prohlídka Cli-Fi 2050

17.00

Jak si před­stavu­jí uměl­ci budouc­nost Země v roce 2050 v kon­tex­tu kli­mat­ick­ých změn? Jaký bude stav ekosys­té­mu plan­e­ty? Jak se budou proměňo­vat teplo­ty na Zemi? A jak se to všech­no odrazí na vývo­ji společnos­ti? Zas­tavte se v pondělí na komen­to­vané prohlíd­ce k výs­tavě CLI-FI 2050 a dozvíte se víc za pří­tom­nos­ti kurá­to­ra Milana Mikuláští­ka a vybraných uměl­ců a umělkyň.