Tygroo

Tygroo + Pantaloons I Mladí ladí jazz 2023

19.00

Kapela Tygroo vynaléza­vě kom­bin­u­je tradiční žán­ry jako klezmer a balkán­sk­ou hud­bu s žán­ry mod­erní­mi, jako jsou napřík­lad funk a hiphop, ale také dub­step a další elek­tron­ická hud­ba. To vše hra­jí na aku­stické nástro­je, přede­vším dechy a bicí, což kapele dodává vel­mi výraz­nou barvu a energii, jejíž vlny posluchače zane­sou tu do New Orleans, na Guču nebo do Oděsy, tu zas do newyorského metra.

Pan­taloons je slovin­ská kapela s jedinečným hudeb­ním žán­rem a ener­gick­ým pódiovým pro­jevem. Luka Belič (sax­o­fon), Aljaž Markežič (suza­fon, syn­tezá­tor, ewi) a David Nik Lipo­vac (bicí) tvoří ener­gické a někdy trochu hop­savé trio. Poprvé se setkali v roce 2016, kdy začali exper­i­men­to­vat s hudeb­ní­mi melodie­mi a ryt­my for­mou jam ses­sions. Po něko­li­ka aku­stick­ých sklad­bách, které jsou hojně zas­toupe­ny na EP Pan­taloons (2019), se jejich žánr vyv­in­ul k elek­tron­ické taneční hud­bě s nádechem jaz­zu, funku, break­bea­tu a dubstepu.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže