Acid Tongue

Acid Tongue + Marcel Gidote's Holy Crab

19.00

Až ze Seat­tlu zavítá do Kasáren garážová sen­zace Acid Tongue. Spo­jí síly s mladou pro­gre­sivní par­tou jedoucí na vlně psy­che­delick­ého jaz­zrocku – Mar­cel Gidote’s Holy Crab.

Like King Giz­zard on a whole bunch of Rital­in, there’s a woozi­ness to Acid Tongue’s psych odd­i­ty that quells the madness”

Motorem Acid Tongue je původ­ní seat­tl­ské duo v čele se zpěvákem a kytaris­tou Guyem Kelt­nerem, který se pro exis­ten­ci kape­ly nakonec dokázal obklo­p­it hudeb­níky napříč svě­tový­mi metropole­mi i kon­ti­nen­ty. Podaři­lo se tak vytvořit fenomenál­ní kon­cept, který fun­gu­je jako žán­rové pře­mostění opanu­jící celé západ­ní pobřeží, od Seat­tlu až po kali­forn­sk­ou surf-rock­ovou scénu. Pro­to Acid Tongue vlast­ně nelze iden­ti­fiko­vat pouze jako garážovku“, ale spíš jako čistý žán­rový chaos v tom nejlepším slo­va smys­lu. Jejich domé­nou je nekonečná pale­ta vlivů od klasiky 70.let, psy­che­delie, soulu, glam rocku, punku, indie a pow­er popu, nápad­ně vzý­va­jící ducha Bowieho éry s DIY men­tal­i­tou. Toho si ostat­ně všim­li i na věh­las­ném amer­ick­ém rádiu KEXP! Konečně Acid Tongue před­chází pověst skvělé kon­cert­ní kape­ly a po účasti na Žižkovské Noci 2022 s tím již bylo obezná­meno něko­lik vyvolených…

Je to teprve pár měsíců, co Mar­cel Gidote’s Holy Crab vydali svou druhou dlouhohra­jící desku. Jmenu­je se Farm Alarm a jde o špinavé, bezprostřed­ní a místy až vel­mi intim­ní volání po pře­hod­no­cení naše­ho vztahu k plan­etě. Od té doby stih­li kromě zběsilých shows (včet­ně té v Paříži) pra­co­v­at na přís­ně tajném pro­jek­tu, nebo máknout na nové desce. Součástí kasáren­ského krabího smažení tak bude i předve­dení ono­ho exk­lu­sivního mater­iálu této nadžán­rové pětice, která se dá také sym­pat­icky označit za post big­beat. Navíc jim to naži­vo neskutečně šlape. Hra s timingem a při­daná hod­no­ta v podobě dechů vás jis­to jistě dostanou!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže