Aftersun

Aftersun

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

EDIT: před samot­nou pro­jekcí promítáme ještě krátkometrážní film Lid­ské maso (11 min)

Char­lotte Wells — Velká Británie / USA — 2022 — 96 min — české titulky

Někdy v devadesátých letech, kde­si v tureck­ém pří­mořském resor­tu tráví dov­ole­nou rozve­dený mladý otec Calum (Paul Mescal) se sko­ro nác­tile­tou dcer­ou Sophií (Francesca Corio). Pohodové vys­tupování táty, který žád­nou legraci nezkazí a baví se tím, že jej okolí považu­je za dívči­na staršího bra­tra, však zastírá znepoko­jivý závoj melan­cholie. Debut Char­lotte Wells má nádech vzpomínky z dět­ství a nepotře­bu­je okáza­lá ges­ta k vys­tižení nepop­satel­ně inten­zivních živ­ot­ních poc­itů. Díky své­mu kře­hce impre­sivní­mu vyprávění a ohro­mu­jící empatii se stal diváck­ým hitem desítek fes­ti­valů, včet­ně Cannes, Toronta i Karlových Varů. (Aero­films)

Film After­sun promítáme ve spoluprá­ci se Stu­dent Festem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino