Předběžné opatření

Předběžné opatření

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Lázaro Ramos — Brazílie — 2020 — 94 min — v původ­ním znění — české i anglické titulky

Reži­jní debut herce Lázara Ramose založený na úspěšné divadel­ní před­loze je vyzý­vavou a nesm­lou­vavou kri­tik­ou neduhů brazil­ské společnos­ti a absurd­ní noční můrou z dystopické budouc­nos­ti. Co všech­no je možné, když má v ruk­ou moc nesprávná oso­ba? Medi­da pro­visória“, tedy název fil­mu, je v Brazílii zákon­né opatření, které může být vydáno z min­u­ty na min­u­tu a pouze prezi­den­tem země. Opatření ve fil­mu získává horo­rový obraz – všich­ni, kterým kolu­je v žilách krev africk­ých před­ků, budou vráceni zpět“ do Afriky – ať to sto­jí, co to sto­jí. Sle­du­jeme ten­to zásah do živ­ota lékařky Capitú a právní­ka Anto­nia, kteří snili o posvě­cení své lásky narozením dítěte, a Anto­nio­va bra­tra Andrého. Kdo vydrží a bude se bránit? Kdo podlehne? Film, který při své real­izaci spo­jil nejvíce věh­las­ných jmen součas­ných brazil­ských uměl­ců tmavé pleti, hla­sitě upo­zorňu­je, že se neda­jí. Že ta země patří jim ste­jně­jako jiným. Film bez milosti otevírá bolest­né téma otrokářské min­u­losti a rasis­mu. Hvězd­né herecké obsazení (Taís Araújo, Alfie Enoch, Seu Jorge) mis­trně pro­ciťu­je své role, ale vedle emočního nábo­je se u fil­mu para­doxně i zas­mě­jeme. A hlavně nás donutí se nad mno­ha věc­mi zamyslet. Ste­jně jako film Marighel­la, i Před­běžné opatřeníse v Brazílii setkal s odporem zastánců prezi­den­ta Bol­sonara a zdržováním pov­olení dis­tribuce v zemi stát­ní­mi úřady. Při tom­to čekání byl uve­den na mno­ha svě­tových fes­ti­valech, kde sklidil nadšené ohlasy a klad­ná hod­no­cení kri­tiků. I přes snahy o bojkot byl film letos v Brazílii uve­den do kin, která byla okamžitě vyprodaná. 

Pro­jekce ve spoluprá­ci s Kino Brasil & Fes­ti­val Lusófona 

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino