Meziprostor

Meziprostor: Marina Abramović napříč Brazílií

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Mar­co del Fiol — Brazílie — 2016 — 86 min — původ­ní znění — české i anglické titulky

Mari­na Abramović je jed­nou z nejvýz­nam­nějších kon­cep­tuál­ních umělkyň, která čas­to pracu­je se svým tělem a tran­scen­den­tál­ní energií. Ve svém díle posou­vá hran­ice per­for­mance až k hran­icím bolesti a smr­ti. Společně s fil­movým štábem Mar­ca Del Fio­la se Mari­na Abramović vydává napříč celou Brazílii na svou osob­ní spir­i­tuál­ní ces­tou, při níž poznává nejen hran­ice vlast­ního vnímání, ale zároveň odkrývá i duchovní aspek­ty součas­né a starobylé Brazílie. V těch se mísí jak šaman­ské rit­uá­ly, tak i různé odnože křesťan­ských zvyků. Doku­men­tární snímek je tak napí­navou road­movie a součas­ně dvo­j­portrétem, ve kterém poznáváme nejen fascin­u­jící a skry­tou tvář Brazílie, ale i samot­nou Mar­inu Abramović.

Pro­jekce ve spoluprá­ci s Kino Brasil & Fes­ti­val Lusófona 

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino