Truman show

promítání s americkým centrem

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Peter Weir — USA — 1998 — 103 min — české titulky

Film Tru­man Show prozk­oumává moc médií a stále méně zřetel­nou hrani­ci mezi skutečnos­tí a jejím mediál­ním či vir­tuál­ním obrazem. Tru­man Bur­bank totiž až téměř do svých třiceti let netuší, že od narození žije v obrovských fil­mových ateliérech a že je hvěz­dou tele­vizního ser­iálu s celosvě­tovou pop­u­lar­i­tou a vysok­ou sle­dovanos­tí. Nad Tru­manovým živ­otem má navíc abso­lut­ní kon­trolu tvůrce oblíbeného ser­iálu, režisér a pro­du­cent Christof. Největším prob­lémem ovšem pro Tru­mana nakonec není uvě­domit si pravý stav věcí, nýbrž odhod­lat se opustit falešný, avšak zároveň tak bezpečný a dokon­alý svět… Snímek je inspirován amer­ick­ý­mi TV ser­iá­ly, založený­mi na snímání real­i­ty a ve svém závěru nečekaně přerůstá až v mod­erní ale­gorii bib­lick­ého motivu — vyh­nání z ráje. Žán­rově jde o fan­taskní, bizarní a spek­takulární dra­ma se satir­ick­ým pod­tex­tem. (ofi­ciál­ní text distributora)

Promí­taní probíha ve spoluprá­ci s Amer­ick­ým centrem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino