Beáta Hlavenková

Beata Hlavenková & Kapela Snů

19.30

Jaz­zové léto v Kasárnách: Bea­ta Hlavenková & Kapela Snů

Bea­ta Hlavenková, pianist­ka, skla­datel­ka, zpě­vač­ka, aranžér­ka a pro­du­cen­t­ka, je jed­nou z nejvýraznějších součas­ných muzikan­tek s neza­měnitel­ným nadžán­rovým autorským rukopisem. Její hlavní deví­zou je odva­ha – odva­ha exper­i­men­to­vat, hle­dat nekon­venční har­monie a aranžmá. Žán­rová svo­bo­da, opíra­jící se o hluboké pově­domí o jaz­zu, mod­erní kla­sické hud­bě, popu i pís­ničkářství, se ve všech jejích pro­jek­tech pro­líná s jas­ně rozpoz­natel­nou soustředě­nou a citlivou interpretací. 

Na kon­tě má šest sólových desek. Joy For Joel (2009), klavírní Theodor­os (2013), dále Scin­til­la (2015), Beth­le­hem (2017) a alba pís­ní a zhudeb­něných bás­ní Sně (2019) a Žijutě (2021). Všech­ny nahrávky získaly nom­i­nace na cenu Anděl a dvě z nich byly proměněny. (Theodor­os, Sně).

Hlavenková spolupracu­je jak s český­mi, tak svě­tový­mi hudeb­níky, skládá hud­bu pro film (Duk­la 61, Zátopek, Král Šumavy: Fan­tom tem­ného kra­je) a divad­lo (VerTeDance a další), pro děti (Pišlické příběhy, Ó, ó, ó, vajíčko), aranžu­je pís­ně, od malých forem v aku­stické podobě či zvukovém designu, až po sym­fon­ický orchestr. Byla nomi­nová­na na Českého lva 2022 v kat­e­gorii Nejlepší hud­ba za sérii Král Šumavy: Fan­tom tem­ného kra­je a o rok dříve za film Zátopek.

Kon­cert se koná na venkovním pódiu Kasárny Karlín.

Kasárna Karlín Mapa letni stage