Vesničko má středisková

Vesničko má středisková

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Jiří Men­zel — Českosloven­sko — 1985 — 98 min — česky, anglické titulky

Úsměvný film vypráví né jeden, ale hned něko­lik příběhů. Ústřed­ním dějovým motivem je kon­flikt mezi otcov­sky rozvážným řidičem družstevního nák­laďáku Pávkem a jeho mladým, men­tál­ně zaostalým závozníkem Otíkem. Neméně důležité jsou však i další dějové prvky, vykres­lu­jící střediskovou obec a její oby­vatele s humorným nadhle­dem a přit­om s mimořád­nou plas­tičnos­tí a aut­en­tic­i­tou. Snímek je naplněn typ­ick­ým svěrákovským inteligent­ním humorem, někdy trochu drsnějším, avšak nikdy vul­gárním, umoc­něným Men­zelovým smyslem pro poezii a prózu” všed­ního živ­ota. (Ateliéry Bon­ton Zlín)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino