Pod vlivem úplňku

Promítání s americkým centrem

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Pod vlivem úplňku— Nor­man Jew­i­son — USA — 1987 — 102 min — české titulky

Obchod­ník v nejlepších letech, John­ny Cam­mareri zcela nečekaně nabídne v restau­raci sňatek ovdovělé účet­ní Loretě Cas­torin­iové. Ta zcela zaskoče­na jeho nabíd­ku při­jímá. Tato výchozí situ­ace rozehrává příběh, v němž se vše točí kolem lásky, milost­ných tužeb, záletů a part­ner­ské věrnos­ti v jed­né ital­skoam­er­ické rod­ině. Vše jako­by ovlivňo­val vše­moc­ný měsíc blížící se k své­mu úplňku, nečekanou důleži­tost v živ­otě Lore­ty přit­om pozvol­na získává mladší bra­tr John­ny­ho, pekař Ron­ny Cam­mareri… Pův­ab­ná romantická kome­die, kter­ou natočil výz­nam­ný hol­ly­wood­ský režisér Nor­man Jew­i­son (Šumař na střeše, Jesus Christ Super­star, …A spravedl­nost pro všech­ny), je vys­tavě­na na dokon­além scénáři a výborných hereck­ých výkonech Olympie Dukak­isové, Nico­lase Cage a pův­ab­né Cher. Film byl nomi­nován v šesti kat­e­goriích na Oscara a tři ceny získal (Cher za nejlepší hlavní žen­sk­ou roli, Olympie Dukak­isová za nejlepší vedle­jší žen­sk­ou roli a John Patrick Shan­ley za původ­ní scénář). (Česká televize)

Promí­taní probíha ve spoluprá­ci s Amer­ick­ým cen­trem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino