kk_obecna_modra

Travelling Mullets – Na favoritkách islandskými Westfjords

21.30

O větru všech směrů a inten­z­it. O nekonečném množství ovcí a ještě nekonečnějším množství vodopádů. O žábě na pra­meni. O pláno­vaných i méně pláno­vaných setkáních. O osmi­no­hém koni, 862 kilo­me­trech a 9 dnech v sedlech doma ses­tavených kol značky Favorit z 50. – 70. let. To vše nabídne absurd­ní dra­makomedický výtvor z pro­dukce Trav­el­ling Mul­lets, kteří letos v srp­nu pod­nikli bikepackingovou expe­di­ci do odlehlé severozá­pad­ní částí Islandu zvané West­fjords. Trav­el­ling Mul­lets Čtyři kamará­di. Tři Hon­zové. Jeden David. Trochu sportov­ci, trochu dobro­druzi, ale hlavně skalní fan­dové leg­endárního úče­su vpře­du práce, vzadu zába­va”, jehož odkaz se snaží šířit prostřed­nictvím expe­dic do netradičních des­ti­nací po celém světě. Sjíždění zas­něžených fjordů za polárním kruhem, ark­tické sur­fování, skialpový výst­up na nejvyšší sop­ku Asie nebo pokus o start mezi elit­ní­mi cyk­li­stick­ý­mi stá­je­mi na slavné Tour de France. Kdeko­liv zavla­je mul­letí paru­ka budí zájem médií a obdiv žen (zříd­ka)

Kasárna Karlín mapa letní kino