Návrat idiota

Návrat idiota

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Saša Gedeon — Česko / Německo — 1999 — 100 min — česky a anglické titulky

V komorním příběhu ze součas­nos­ti, odehrá­va­jícím se na malém městě mezi Váno­ce­mi a Novým rokem, se mladík Fran­tišek po letech strávených v bláz­in­ci vrací ke svým vzdáleným příbuzným, k lidem, kteří by mu měli být blízcí. Pos­tup­ně se však zaplétá do jejich složitých vztahů, ocitá se v trap­ných, komick­ých i dusivých situ­acích, je vys­taven milost­ným, souroze­neck­ým a rodičovským kon­flik­tům. Všech­no, s čím se setkává, se ho dotýká, se vše­mi soucítí, a tak působí trochu jako idiot. Ale právě pro­to, že dosud nic nepoz­nal a neza­žil, je schopen vní­mat lid­ské vztahy ve své čis­totě a oprav­dovosti správně… Ve svém druhém celovečerním fil­mu se režisér a scenárista Saša Gedeon soustřeďu­je na tragikomický labyrint citového zmatení mladých lidí. Inspiroval se tit­ul­ním hrdi­nou knížete Myšk­i­na z románu F. M. Dos­to­jevského Idiot”. (Česká televize) 

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino