Vědkyně vs. věda

VĚDKYNĚ VS. VĚDA

20.30

Jaké je to být ženou ve vědě? Kine­Dok a Velvys­lanectví USA v České repub­lice srdečně zvou na pro­jek­ci fil­mu Věd­kyně vs. věda, která se uskuteční v neděli 23. čer­vence od 20:30 v Kasárnách Kar­lín. Součástí večera bude také diskuze, jejíž hostky před­stavíme už brzy. Film bude promítán v angličt­ině s český­mi tit­ulky, diskuze proběhne v češt­ině. Buďte součástí impact study! Po zhléd­nutí fil­mu bude k dis­pozi­ci dotazník, jak vás jeho zhléd­nutí ovlivni­lo. Vstup­né dobro­vol­né. V pří­padě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve vnitřních prostorách.

VĚD­KYNĚ VS. VĚDA (režie: Sharon Shat­tuck, Ian Cheney, 97 min., 2020, USA)
Sta­ti­stická data jsou neúpros­ná – počet věd­kyň je mno­hem menší než počet věd­ců. A přestože se nacházíme ve 21. sto­letí, svět vědy si větši­na z nás stále aso­ci­u­je s muži. Celovečerní doku­ment dává pros­tor věd­kyním podělit se o své (pra­cov­ní) zkušenos­ti, které mohou neli­chotivé sta­tis­tiky objas­nit. Jejich příběhy totiž zahrnu­jí obtěžování, explic­it­ní fyz­ické útoky a boj za odpoví­da­jící velikost lab­o­ra­toří. Ukazu­jí nám ovšem i ces­ty, jak vědu udělat otevřeným a bezpečným místem pro všech­ny. (AFO)

Kine­Dok je pro­jek­tem Insti­tu­tu doku­men­tárního fil­mu. Pro­jekt je real­i­zován s finanční pod­porou Velvys­lanectví USA, Kreativní Evropy MEDIA, Mez­inárod­ního viseg­rád­ského fon­du, Stát­ního fon­du kine­matografie a Mag­istrá­tu hl.m. Prahy. Účastí na akci dává návštěvník svolení k fotografování a audiovizuál­ní­mu záz­na­mu své oso­by pro pro­mo úče­ly pro­jek­tu KineDok.

What is it like to be a woman in the field of sci­ence? Kine­Dok and the US Embassy in the Czech Repub­lic cor­dial­ly invite you to a screen­ing (in Eng­lish with Czech sub­ti­tles) of the film Pic­ture a Sci­en­tist which will take place on Sun­day, July 23 at 8:30 PM at Kasár­na Kar­lín. The evening will also include a dis­cus­sion (only in Czech lan­guage), the guests of which will be intro­duced soon. Be part of the impact study! After watch­ing the film, there will be a sur­vey to find out how watch­ing the film affect­ed you. Admis­sion is vol­un­tary. In case of bad weath­er, the event will take place indoors.

PIC­TURESCI­EN­TIST (direc­tion: Sharon Shat­tuck, Ian Cheney, 97 mins., 2020, USA)
The sta­tis­tics are mer­ci­less — there are far less women in sci­ence than men. And even though we live in the 21st cen­tu­ry, sci­ence is still asso­ci­at­ed most­ly with men. This fea­ture doc­u­men­tary lets female sci­en­tists share their expe­ri­ence which might shed some light on the unflat­ter­ing sta­tis­tic. Their sto­ries include harass­ment, explic­it phys­i­cal vio­lence, and strug­gle for appro­pri­ate­ly sized labs. But they also show ways to make sci­ence an acces­si­ble and safe place for every­one. (AFO)

Kine­Dok is a project of the Insti­tute of Doc­u­men­tary Film. This project is sup­port­ed by US Embassy, Cre­ative Europe MEDIA, Inter­na­tion­al Viseg­rad Fund, the Czech Film Fund and the Prague City Hall. By attend­ing the event, vis­i­tors give per­mis­sion to have their per­son pho­tographed and audio­vi­su­al­ly record­ed for the pro­mo­tion­al pur­pos­es of the Kine­Dok project.
 

Kasárna Karlín mapa letní kino