Návrat do budoucnosti

Promítání s americkým centrem

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

Návrat do budouc­nos­ti— Robert Zemeck­is — USA — 1985 — 116 min — české titulky

V kul­tovním sci-fi fil­mu Návrat do budouc­nos­ti se hlavní hrdi­na Mar­ty ocitne díky vynálezu svého kamará­da, šíleného dok­to­ra Emmet­ta Brow­na v min­u­losti. Stroj času je zabu­dovaný v leg­endárním autě Delore­an, který ho pře­nese do roku 1955, kdy se jeho rodiče teprve coby stře­doškolá­ci sez­namovali. Mar­ty­mu se náhodou povede narušit časové kon­tin­u­um a pak musí svou chy­bu naprav­it, aby se vůbec v budouc­nos­ti nar­o­dil. (Pan­non­ia Ent.)

Promí­taní probíha ve spoluprá­ci s Amer­ick­ým cen­trem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino