Samotáři

Samotáři

21.30

LET­NÍ KINO NA NÁD­VOŘÍ KASÁREN

David Ondříček — Česko / Slovin­sko — 2000 — 109 min — česky, anglické titulky

Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na kon­ci devadesátých let ve velkém městě pok­ouší prak­tiko­vat cosi, čemu se dříve říka­lo milost­ný vztah. A tak na sebe milost­ně naráže­jí a nechá­va­jí se unášet napříč dlouhodobější­mi či krátkodobější­mi vztahy, které je dove­dou zpět do samo­ty. Robert pracu­je v ces­tovní kanceláři a rád roz­plétá a splétá osudy lidí. Napomůže roz­chodu Han­ky a Petra, který se pok­ouší pocho­pit živ­ot skrze nahrávky oprav­dového živ­ota“ pouštěné do éteru. Zatím­co je Han­ka pronásle­dová­na Ondře­jem, do té doby uzná­vaným lékařem a otcem rodiny, sez­na­mu­je se s Jakubem, jehož poz­i­tivní­mu pohle­du na svět pomáhá pravidel­né užívání mar­i­huany. Na druhé straně to ale způ­sobu­je zhoršování jeho krátkodobé paměti, takže se v jejich vztahu obje­vu­jí prob­lémy. Zkla­maná Han­ka hledá pochopení u rodičů, ale doma najde jen dvacet Japon­ců sle­du­jících nor­mál­ní rodinku při nor­mál­ní večeři“. (Fal­con)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino