Projekt Oldfield

Projekt Oldfield: Tubular Bells II live

19.00

Jedinečná možnost naži­vo prožít orig­inál­ní hudeb­ní dílo proslulého skla­datele a mul­ti­in­stru­men­tal­isty Mike Old­fiel­da v podání souboru Pro­jekt Old­field, který vys­toupí poprvé v Praze!

Mike Old­field patří beze­s­poru k jed­no­mu z největších skla­datelů pop­ulární hud­by druhé poloviny 20. a začátku 21.století. Jeho domé­nou je exper­i­men­tál­ní tvor­ba napříč žán­ry world music, pro­gre­sivní rock, new age, pop, folk, ambi­ent i pře­sahy do kla­sické hud­by. V reper­toáru najdete kon­cep­tuál­ní alba, jakým je i Old­fiel­d­o­va nejznámější kon­tin­uál­ní kom­poz­ice Tab­u­lar Bells, za kter­ou získal cenu Gram­my, fil­mové a knižní sound­tracky (Vymí­tač ďábla, Vražed­ná pole, Zpěv vzdálené Země), ale i popové hity jako Moon­light Shad­ow, Man in the Rain, Shad­ow On The Wall, nebo spolupráce se známý­mi hudeb­níky (např. Bon­nie Tyler). Jeho kar­iéru doslo­va provází nespočet poutavých spo­jení a osudů. Mike Old­field je ve světě a přede­vším své rod­né Británii nato­lik výz­nam­nou hudeb­ní osob­nos­tí, že např. vys­tupo­val v rám­ci chore­ografie zaha­jo­vacího cer­e­moniálu Olympi­jských her v Londýně 2012.

A jeho vliv je patrný i u nás. Pro­to vznikl unikát­ní hudeb­ní kon­cept Pro­jekt Old­field, který se zaměřil na živou inter­pretaci díla Mika Old­fiel­da. Pro­jekt, který u nás nemá obdo­by, exis­tu­je už 11 let a proš­lo jím na 50 různých hudeb­níků. Součas­ná podo­ba souboru se skládá z 21 hudeb­níků (19 pro pražský kon­cert) a v jeho reper­toáru se nachází celé dílo Tubu­lar Bells II a něko­lik dalších hitů. Vznik aktuál­ního reper­toáru trval 3 roky — rok psaní par­ti­tu­ry, půl roku pro­gramování syn­tezá­torů, rok a půl zkoušení. Živě se tak můžete těšit na zvuk ste­jných nebo vel­mi podob­ných syn­tezá­torů, které použí­val sám Old­field. Dále na elek­trické kytary, kytary s nylonový­mi struna­mi, west­ern aku­stické kytary, man­dolínu, ban­jo, voká­ly a další kla­sické nástro­je… Sou­bor fun­gu­je pod zášti­tou ZUŠ Vrch­labí a větši­na jeho hráčů jsou učitelé, žáci nebo absolventi.