Šestý smysl

Promítání s americkým centrem

21.00

Šestý smysl — M. Night Shya­malan — USA — 1999 — 107 min — české titulky

Vynika­jící psy­cholog Mal­colm Crowe (Bruce Willis) má za sebou trau­ma­tizu­jící zážitek. Bývalý pacient se vloupal do jeho domu a dříve než sám spáchal sebevraž­du, pokusil se ho zastřelit. Šlo zře­jmě o trest za to, že mu nedokázal správným způ­sobem pomo­ci. Příští podz­im. Dok­tor Crowe se pohroužil do práce a více než své manželce, trpící vzrůs­ta­jícím odcizením, se věnu­je nové­mu pacien­tovi. Osmiletý chlapec jménem Cole Sear vidí v těch nej­neočeká­vanějších chvílích duchy s děsivým zevnějškem jas­ně prozrazu­jícím příčinu smr­ti. Oběšen­ci, sebevražed­kyně, chlapec s hlavou prostře­le­nou brokovnicí Proč se zje­vu­jí obyče­jné­mu osmileté­mu chlap­ci z Philadel­phie? Chtějí ho děsit nebo snad potře­bu­jí jeho pomoc? Dok­tor je racionál­ní skep­tik, ale trag­ické zkušenos­ti s podob­ně postiženým pacien­tem z loňského roku ho varu­jí před unáh­lený­mi stan­dard­ní­mi závěry. Ostat­ně to, že osmiletý Cole Sear skutečně vidí reál­ně exis­tu­jící duchy, není to největší přek­vapení, které na Mal­col­ma Crowea čeká… (ofi­ciál­ní text distributora)

Promí­taní probíhá ve spoluprá­ci s Amer­ick­ým cen­trem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino