kk_obecna_modra

Mezipatra na Prague Pride 2023: Identita ve městě

Mezi­pa­tra meets Prague Pride! Během fes­ti­valu se můžete těšit na pro­gram pod názvem Iden­ti­ta ve městě. V pří­jem­ném prostředí Kasáren Kar­lín jsme pro vás připrav­ili zají­mavé diskuze i promítání super queer filmů. V pří­padě nepříznivého počasí se pro­jekce pře­sou­vá z Let­ního kina do Garáží. Vstup­né na diskuze je zdar­ma, na filmy dobrovolné. 


NEDĚLE (6. 8. 2023)

19:00 –⁠ Pub quiz (proběhne anglicky)
Pro­mažte mozkové závi­ty, nasaďte klid­ně i ty nejvyšší pod­patky a hurá jde se soutěžit. Další oblíbený queer pub quiz je tady! Dorazte společně v týmu od dvou do pěti lidí s kýmko­liv, kdo se vyzná v queer his­torii a pop­kul­tura je jejich den­ní chle­ba. Celou akci moderu­je drag queen Melan­cho­lia Black­bile. Reg­is­trace týmů proběhne na místě od 18:30.

21:00 –⁠ Best of Shorts 2022
To nejlepší z krátkých filmů fes­ti­valu Mezi­pa­tra 2022. Připo­jte se k nám a zaži­jte ty nejsil­nější a nejzábavnější příběhy pestrého spek­tra hrdinů*nek z celého světa.


PONDĚLÍ (7. 8. 2023)

19:00 –⁠ Ciepła Polska
LGBT-free” zóny, stig­ma­tizu­jící rétori­ka, mon­i­tor­ing a penal­izace aktivis­mu. Jak se žije našim queer sousedům a soused­kám v Pol­sku? O tom budou deba­to­vat nov­inář Sławek Blich a další. Deba­ta proběhne v angličtině.

21:00 –⁠ Slon (Pol­sko, 93 min.)
Bartek žije s matk­ou na malé ves­ni­ci v Pol­sku a jeho dny jsou jeden jako druhý. Monotón­nost ukončí až pří­chod charis­mat­ick­ého Daw­i­da a mezi mladý­mi muži rych­le vznikne nero­zlučné pouto. Strhu­jící romance režiséra Kami­la Kraw­czy­ck­ého je něž­nou výpovědí o lásce, rod­ině a sebepřijetí.


ÚTERÝ (8. 8. 2023)

19:00 –⁠ Queer as SE Asia (diskuze v angličtině)
Zákony pro­ti homo­sex­u­al­itě a nerovná prá­va. V jihový­chod­ní Asii to neplatí všude, v Kam­bodži je pov­ole­na for­ma ste­jnopohlavních svazků. Jak to vypadá v regionu, kde aktivisté*ky boju­jí za zrovno­právnění? To se dozvíte na diskuzi pořá­dané ve spoluprá­ci s fes­ti­valem Jeden svět. Akce je v angličtině. 

21:00 –⁠ Jeden Svět: SK Lotus (Nizozem­sko, Kam­bodža, 72 min.)
Fot­balový klub Lotus je místem, kde mladí queer lidé z konz­er­v­a­tivní kam­bodžské společnos­ti nacháze­jí pochopení. Trenér Sovann jim jako trans muž jde přík­la­dem a dává jim nejen sportovní, ale i živ­ot­ní rady. Film je v původ­ním znění s český­mi a anglick­ý­mi titulky.


ČTVRTEK (10. 8. 2023)

19:00 –⁠ Péče o duši
O tom, co ovlivňu­je duševní zdraví queer osob, jak o něj pečo­vat a jakým výzvám čelí jed­notlivé skupiny LGBTQ+ lidí, si budou poví­dat psy­cholog a psy­choter­apeut Miroslav Šubrt, výzkum­ník z Národ­ního ústavu pro duševní zdraví Michal Pitoňák a sex­uolož­ka Petra Vrzáčková. Deba­ta bude v českém jazyce.

21:00 –⁠ Pět ďáblů (Fran­cie, 96 min.)
Pod­manivý film bal­an­cu­jící mezi sci-fi a hororem s prvky mag­ick­ého real­is­mu při­jíždí z Cannes jako druhý celovečerní snímek fran­couzské režisérky Léy Mysius. Neza­pomenutel­ný zážitek zaručí jak exce­lent­ní Adèle Exar­chopou­los (Živ­ot Adèle), tak i dosud nejsil­nější karaōke zpra­cov­ání hitu Bon­nie Tyler.


PÁTEK (11. 8. 2023)

19:00 –⁠ Fenomén Drag
Výrazný make-up, kostýmy, paruky, tanec i lip sync. Jak se liší české a zahraniční drag shows? Jak­ou roli hra­je humor a co přináší drag do umění? To se dozvíte v pan­elu s český­mi drag queens, hos­to­vat bude i Paul X, kteří tvoří a vys­tupu­jí zejmé­na ve Velké Británii. Deba­ta proběhne v angličtině.

21:00 –⁠ Boy­lesque (Pol­sko, 71 min.)
V době, kdy se RuPaulovi o kar­iéře drag star ještě ani nes­ni­lo, Lul­la La Pola­ca už na pol­ských pódiích lámala jeden pod­patek za druhým. A navz­do­ry osmdesátce neztrácí své kou­z­lo ani dnes. Vtip­ný doku­ment vypráví příběh výjimečného člově­ka, který se nikdy nevzdává svého živ­ot­ního sty­lu ani ideálů.

_____________________

ENG­LISH

Mezi­pa­tra meets Prague Pride! Come and vis­it our pro­gramme Iden­ti­ta ve městě” (Iden­ti­ty in the city) dur­ing the pride week. We’ve curat­ed an inter­est­ing selec­tion of intrigu­ing dis­cus­sions and cap­ti­vat­ing queer movies in the pleas­ant sur­round­ings of Kasár­na Karlín.

In case of bad weath­er, the screen­ing will be moved from the Sum­mer Cin­e­ma to the Garage. Admis­sion to the dis­cus­sions is free, films’ admis­sion is voluntary.


SUN­DAY (6. 8. 2023)

19:00 –⁠ Pub quiz (Eng­lish)
Fire up your brain cells and dust off your high­est pair of heels. Anoth­er edi­tion of our fan-favourite queer pub quiz, host­ed by Melan­cho­lia Black­bile, is com­ing to town. Gath­er all your friends who are flu­ent in queer his­to­ry and pop cul­ture, and let’s get quizzi­cal! The team must have between two and five mem­bers, sign up on-site from 6:30.

21:00 –⁠ Best of Shorts 2022
The best of the short films of the Mezi­pa­tra 2022 fes­ti­val. Join us to expe­ri­ence the most pow­er­ful and enter­tain­ing sto­ries fea­tur­ing a diverse range of heroes and hero­ines from all around the world.


MON­DAY (7. 8. 2023)

19:00 –⁠ Queer Poland
LGBT-free” zones, stig­ma­tiz­ing rhetoric, mon­i­tor­ing of activists and penal­iz­ing them. How is it to be queer in Poland? In the debate we will dis­cuss the cur­rent state of things with jour­nal­ist Sławek Blich and oth­ers. The debate will be held in English.

21:00 –⁠ Ele­phant (Poland, 93 min.)
Bartek’s life in a small vil­lage in Poland fol­lows a pre­dictable rou­tine, day in and day out. How­ev­er, every­thing changes with the arrival of the charis­mat­ic Daw­id, and a pow­er­ful con­nec­tion blos­soms between the two young men. In Kamil Kraw­czy­ck­i’s com­pelling romance, he beau­ti­ful­ly cap­tures a ten­der tale of love, fam­i­ly, and the jour­ney towards self-acceptance.


TUES­DAY (8. 8. 2023)

19:00 –⁠ Queer as SE Asia 
Inequal­i­ty and anti­gay laws. This doesn’t apply to every coun­try in South-East Asia. In Cam­bo­dia, even a type of same sex mar­riage is accept­ed. What are the specifics of a region where activists are still fight­ing for equal­i­ty? Find out at the dis­cus­sion orga­nized by One World Fes­ti­val. Eng­lish friendly.

21:00 –⁠ One World: Lotus Sports Club (Nether­lands, Cam­bo­dia, 72 min.)
The Lotus foot­ball club is a place where young queer peo­ple from con­ser­v­a­tive Cam­bo­di­an soci­ety can find under­stand­ing. Coach Sovann, a trans man, sets an exam­ple for them and gives them advice regard­ing not only sports, but also life. Eng­lish and Czech subtitles.


THURS­DAY (10. 8. 2023)

19:00 –⁠ Soulcare
Miroslav Šubrt, a psy­chol­o­gist and psy­chother­a­pist, Michal Pitoňák, a researcher at the Nation­al Insti­tute for Men­tal Health, and Petra Vrzáčková, a sex­ol­o­gist, will talk about what influ­ences the men­tal health of queer peo­ple, how to take prop­er care of it, and what chal­lenges indi­vid­ual groups of LGBTQ+ peo­ple can face. The debate will be in Czech.

21:00 –⁠ Five dev­ils (France, 96 min.)
Pre­pare to be cap­ti­vat­ed by a film that expert­ly bal­ances between sci-fi and hor­ror, enriched with ele­ments of mag­i­cal real­ism. Fresh from Cannes, this is the sec­ond fea­ture from the tal­ent­ed French direc­tor, Léa Mysius. Excel­lent Adèle Exar­chopou­los (The Life of Adèle) and the strongest karaōke ren­di­tion of the Bon­nie Tyler hit you’ve ever wit­nessed, this movie promis­es an unfor­get­table and thrilling experience.


FRI­DAY (11. 8. 2023)

19:00 –⁠ The Drag Phenomenon 
Bold make-up, shiny cos­tumes, wigs, danc­ing and lip sync. How do Czech and for­eign drag shows dif­fer? What role does humour play and what is the role of drag among oth­er art? Find out in a pan­el with Czech drag queens, includ­ing guest Paul X, who cre­ate and per­form main­ly in the UK. The debate will be held in English.

21:00 –⁠ Boy­lesque (Poland, 71 min.)
Long before RuPaul even dreamed of becom­ing a drag star, Lul­la La Pola­ca was already shat­ter­ing norms and break­ing one heel after anoth­er on Pol­ish stages. Now, at 80 years old, she has­n’t lost an ounce of her charm. This heart­warm­ing and humor­ous doc­u­men­tary nar­rates the extra­or­di­nary jour­ney of a per­son who refus­es to give up on her unique lifestyle and unwa­ver­ing ideals.