Kapela 2in2out

2in2out

19.30

Jaz­zové léto v Kasárnách: 2in2out

Hud­ba kape­ly 2in2out je speci­fická spo­jením tradice se součas­ným jazzem a také exper­i­mentem, jenž posky­tu­je pros­tor k improvizaci a zaruču­je tak jedinečnost každého kon­cer­tu. Zak­la­dateli pro­jek­tu jsou sax­o­fon­ist­ka Nela Dusová a kytarista Jan Lacina, kteří jsou zároveň i auto­ry většiny reper­toáru. Od roku 2018 v kapele na kon­tra­bas působí Klára Pudláková a nově bubeník Adam Siko­ra. Všich­ni čtyři instru­men­tal­isté se řadí k nové gen­eraci českého jaz­zu, avšak na scéně již mají své mís­to a jsou čle­ny vyh­lášených českých pro­jek­tů, jako např. Event Hori­zon, Uthando nebo The Abs.

Kon­cert se koná na venkovním pódiu Kasárny Karlín.

Za pod­poru děku­jeme Pra­ha 8 a OSA.

Kasárna Karlín Mapa letni stage