Jabka

Jabka

21.00

Chris­tos Nikou — Řecko / Pol­sko / Slovin­sko — 2020 — 90 min — české titulky

Svět zasáh­la záhad­ná pan­demie. Lidé bez důvo­du ztráce­jí paměť. Nezbývá, než si pod bedlivým dohle­dem lékařů a psy­chologů znovu budovat novou iden­ti­tu. Amnézie posti­hne i Arise, muže ve střed­ním věku. Apat­ický muž začíná pod­stupo­vat absurd­ní ter­apii, která mu má otevřít novou živ­ot­ní per­spek­tivu. Debu­tu­jící Chris­tos Nikou svým stylem patří k řecké divné vlně, ale do známé recep­tu­ry přidává osvěžu­jící prvky něžného melo­dra­matu a hořké kome­die o touze zapome­nout. Jab­ka jsou groteskní portrét doby, která vnu­cu­je lidem pochyb­né recep­ty na štěstí. (Art­cam Films)

Vst­up je zdar­ma. Pro­jekce probíhá v rám­ci pro­jek­tu Kino Europa.

—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino