Mlčení jehňátek

Promítání s americkým centrem

21.00

Mlčení jehňátek — Jonathan Demme — USA — 1991 — 119 min — české titulky

Mladá citlivá agen­t­ka FBI Clarice Ster­il­ing je přizvá­na ke spoluprá­ci do týmu vyšetřu­jícího sérii vražd. Na pachatele ukazu­jí jen vel­mi kruté násled­ky jeho činů: Vrah přezdí­vaný Buf­fa­lo Bill” stahu­je vždy­cky své oběti z kůže a potom je hází do řeky. Clarice má za úkol vypra­co­v­at psy­cho­log­ický portrét pachatele. Její nadřízení ji pro­to vyšlou na konzultaci” za jiným masovým vra­hem, psy­chi­a­trem dr. Han­ni­balem Lecterem, který je vězněn za nejvyšších bezpečnos­t­ních opatření. Lecter, který zná ze své praxe vra­ha i jeho motivy a tuší jeho další post­up, drží v ruk­ou všech­ny nitky a přivádí mladou Clarice na správ­nou stopu… (TV Prima)

Promí­taní probíhá ve spoluprá­ci s Amer­ick­ým cen­trem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino