Klub rváčů

Klub rváčů

21.00

David Finch­er — USA / Německo — 1999 — 139 min — české titulky

Když nemůžete půl roku usnout, celý okol­ní svět vám začne při­pa­dat jako nekonečný sen. Všech­no kolem vás je nedokon­alou xerox­ovou kopií sebe sama. Chodíte do práce, díváte se na tele­vizi a jste vděčni za to, když občas ztratíte vědomí a nevíte o světě. Lidí s podob­ný­mi prob­lémy moc není, ale mladý úspěšný úřed­ník, který si říká Jack, je jed­ním z nich. Má sluš­nou prá­ci, vydělává slušné peníze, ale trpí nejtěžší for­mou nes­pavosti. Na služeb­ní ces­tě se Jack seznámí s Tylerem Dur­den­em, který mu nabídne příbytek pod pod­mínk­ou, že mu vrazí pořád­nou ránu. Tato výmě­na názorů” se obě­ma zalíbí a brzy vznikne první Klub rváčů. Mís­to, kde můžou mladí muži, znechu­cení světem, odložit své starosti a stát se na pár min­ut zvířaty. (ofi­ciál­ní text distributora)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino