Kristina Barta

Kristina Barta Quartet

19.30

Jaz­zové léto v Kasárnách: Kristi­na Bar­ta Quartet

Pianist­ka Kristi­na Bar­ta je mez­inárod­ní umělkyní – vys­tupu­je nejen v České repub­lice, ale i v Německu a dalších evrop­ských státech. Deb­u­tovou desku EMA29 vydala v Rak­ousku, ste­jně tak tomu bylo s jejím posled­ním albem Love and Pas­sion. Získala něko­lik zahraničních ocenění a je držitelk­ou Ceny OSA za nejlepší jaz­zovou kom­pozi­ci roku 2016. Za svůj největší zahraniční úspěch považu­je vys­toupení na svě­tovém jaz­zovém veletrhu a show­case fes­ti­valu Jaz­za­head! v Brémách. V součas­né době vys­tupu­je se svým kvartetem, se kterým natoči­la nové album ve spoluprá­ci s tenor sax­o­fon­is­tou svě­tového for­má­tu Jure Puk­lem (Slovinsko/​USA).

Kristi­na Bar­ta Quartet:

  • Kristi­na Bar­ta – klavír
  • Jan Kyn­cl – saxofon
  • Peter Kor­man – kontrabas
  • Marek Urbánek – bicí

Za pod­poru děku­jeme Pra­ha 8 a OSA.

Kasárna Karlín Mapa letni stage