Sépie z hor

Sépie z hor

19.30

Jaz­zové léto v Kasárnách: Sépie z hor

Sépie z hor je mod­erní jaz­zová“ kapela čtyř sehraných kamarádů a zkušených hudeb­níků, která se for­movala v průběhu posled­ních pěti let hraním na českých fes­ti­valech, v klubech a na berlín­ských ulicích. V posled­ních dvou letech se kapela ustálila ve složení basky­tara, sax­o­fon, housle a bicí. Hud­ba je založe­na na improvizaci, exper­i­men­tování a pro­pra­cov­ání opaku­jících se motivů. Živá vys­toupení výborně sehraných muzikan­tů vyza­řu­jí živel­nou energii a inspiraci. V roce 2022 vydala kapela své první album s názvem Děj se vůle soží, které se setka­lo s úspěchem u fanouškovské zák­lad­ny kape­ly, ale i u lidí, kteří kapelu nikdy neslyšeli.

Kon­cert se koná na venkovním pódiu Kasárny Karlín.

Za pod­poru děku­jeme Pra­ha 8 a OSA.

Kasárna Karlín Mapa letni stage