Dobyvatelé ztracené archy

Promítání s americkým centrem

20.30

Doby­vatelé ztra­cené archy — Steven Spiel­berg — USA — 1981 — 115 min — české titulky

Pro­fe­so­ra arche­olo­gie, Indi­ana Jonese, navštíví ve škole dva muži z armád­ní rozvěd­ky. Infor­mu­jí ho, že nacisté zře­jmě objevili mís­to, kde má být ukry­ta slavná archa úmlu­vy, schrán­ka, do níž Židé uložili desky s deseti přikázání­mi, které dostal Mojžíš od Boha. Indi­ana dostává nabíd­ku, aby archu našel a nacistům ji odve­zl pří­mo před oči­ma. Armá­da zaplatí výda­je. Indi­ana na nabíd­ku přis­toupí a odlétá do Nepálu, kde se má nacházet u jeho známé Mary tal­is­man, který může pomo­ci při hledání archy. Indi­ana sice Mary objeví, ale také zjistí, že jsou mu v patách nacisté. Ti Mary přepad­nou a snaží se ji o tal­is­man připrav­it. Naštěstí ji Indi­ana zachrání a s tal­is­man­em oba odletí do Káhiry. Tady se Indi­ana dozví od svého přítele Sal­la­ha podrob­nos­ti ohled­ně německ­ého pos­tupu vykopávek. Indy zjistí, že s Něm­ci spolupracu­je jeho dávný nepří­tel, Fran­couz Bel­loq. To už ale i Něm­ci vědí, že Indy s Mary dorazili do Káhiry, a pokusí se oba zabít. To se jim sice nepovede, nicméně podaří se jim unést Mary. Indy a Sal­lah se vetřou na německé arche­o­log­ické nalez­iště a Indy se spustí do míst­nos­ti s mod­elem původ­ního umístění archy. Tady díky amule­tu objeví mís­to, kde má kopat. Indy a Sal­lah se na toto mís­to v noci vypraví a za pomo­ci něko­li­ka děl­níků skutečně naj­dou hrobku, ve které je archa ulože­na. Bohužel Něm­ci je spatří a Indy­ho a Sal­la­ha obklíčí. Počka­jí si, až Indy a jeho lidé archu z hrobky vyzved­nou, a násled­ně do hrobky za Indym shodí i Mary… (TV Prima)

Promí­taní probíhá ve spoluprá­ci s Amer­ick­ým cen­trem.

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino