Rekreace

Rekreace + Baro Chandel

19.00

Ahoj všich­ni, moc rádi bychom Vás poz­vali na kon­cert, při jehož příleži­tosti oslavíme 30 společných let na tom­to krás­ném světě. Živ­ot dvo­jčat je úžas­ný dar i prokletí, člověk nikdy není sám a zároveň nemůže utéct před kri­t­ick­ým pohle­dem svého genet­ick­ého zrcad­la. Hádá se, utěšu­je se, nadává si, milu­je se, i když si to neumí říct, hází po sobě prádel­ní koše, který­mi si vyráží první zuby, přišlapává při společné koupeli slabiny toho druhého na stěnu smal­to­vané vany, navozu­je si krvavá zranění při nelí­tost­ném soubo­ji o zim­ní rukav­ice, které v tíživé finanční situaci při kopání si za barákem“ na mal­oměstě mají navo­zo­vat poc­it finálového utkání ligy mistrů.

Ten­to unikát­ní vztah a vlast­ně komická situ­ace mezi dvě­ma lid­mi nás však dělá tím, čím jsme. Jsme přede­vším bra­try, kteří sdílí živ­ot­ní hod­no­ty a pos­to­je, dobrá srd­ce a lásku k muzice.

Moc se na Vás těšíme! 
Péťa a Pája