Babí léto

Babí léto

20.30

Babí léto Jan Vladimír Michálek — Česko — 2021 — 95 min — česky

Tragikomický příběh mladého pětased­mdesát­ní­ka, věčného sníl­ka, pábitele a rece­sisty (V. Brod­ský), který na rozdíl od své milo­vané, ustarané maželky (S. Zázvorková), se odmítá smířit s údělem rezignu­jícího stáří a žije svůj živ­ot jako nikdy nekončící výzvu, v níž každý den se pro něho stává báječ­nou příleži­tostí k nové­mu dobro­družství. Spolu se svým věrným a odd­aným kamará­dem z opere­ty přenáší divadel­ní role do živ­ota a splňu­je si tak své nes­plněné sny. Vys­tupu­je jako emer­it­ní člen Met­ro­pol­it­ní opere­ty, který kupu­je zámky, jako revi­zor, horolezec a dobrodinec. V řadě vděčných komick­ých situ­ací, plných jem­ného i černého humoru, válčí s manželk­ou o svou bezs­tarost­nost a nezávis­lost, s níž vždy zno­va dokazu­je, co je to UMĚNÍ ŽÍT. Ten­to film o přá­tel­ství, lásce a neumírání je věnován Vlas­tim­ilu Brod­ské­mu. (Česká televize)