kk_obecna_modra

Neobyčejná středa

16.30


Spiso­va­tel a skaut Jíra Strán­ský říkal, že když člověk může udělat radost, pak musí. Když se slaví něk­teré živ­ot­ní události, bývá kolem toho radosti spous­ta. A proč by se tře­ba nemohla šířit a náso­bit? Při­jďte ve stře­du 6. září odpoledne a večer do Kasáren Kar­lín a uži­jte si pro­gram připravený kar­lín­ský­mi patri­o­ty Janem a Bárou a jejich přáteli!

Pátrač­ka pro děti: o Křižíkovu lam­pu (začátek 16.30)
Kdo byl Fran­tišek Křižík a proč se podle něj jmenu­je jed­na z nejdůležitějších kar­lín­ských ulic? Pátrací hra po KK provede děti i rodiče zák­outí­mi Křižíkových osudů, které jsou nedíl­ně spo­je­ny s Kar­línem.

Naučte se pétanque! (18.00 – 19.00)
Člen­ové a členky nymburského pétanque klubu Mimo Done vám na nedávno vys­tavěném hřišti v KK vysvětlí pravid­la této překrás­né hry a naučí vás správ­nou tech­niku hodu koulí.

Lev­oruce (17.00 – 19.00)
Žonglérský work­shop pro malé i velké a žonglérské vys­toupení

Work­shop: naučte se vareniky (18.00 – 19.00)
Ukra­jin­ské národ­ní jíd­lo a velká dobro­ta, která udělá radost každé­mu bříšku. Naučte se je připravo­vat a zepte­jte se na to, co vás o Ukra­jině zajímá!

Slam poet­ry (19.00 – 20.00)

TooT Ensem­ble (21.00 – 22.00)
Brass band tak jak byste jej nečekali. Instru­men­tál­ní taneční hud­ba v podání devítky vynika­jících muzikan­tů. Jádro poměrně nové kape­ly tvoří zkušený a v českých vodách dobře známí muzikan­ti, a to ako­rdeon­ista a sax­o­fon­ista David Lomič (Tygroo, Nerez&Lucia) a mul­ti­in­stru­men­tal­ista Robert Fis­chmann (Neřež, Bran).

TooT Ensem­ble se inspiru­je různý­mi žán­ry elek­tron­ické taneční hud­by a součas­nou vlnou kapel hra­jících EDM naži­vo jako jsou např. Meute, Moon Hooch či Too Many Zooz. Nedočkáte se však žád­ných předělávek, jelikož se jed­ná čistě o autorsk­ou hud­bu. Svůj zvuk opírá o šestičlen­nou dechovou sek­ci a nekom­pro­mis­ní bubenické trio. Zau­jme a roz­tančí všech­ny!

DJ Dušan Mrázek (22.00 – 00.00)
Oprav­dový DJ, který hov­oří, žád­ný pouštěč. Živoucí brněn­ská leg­en­da, muž, který pouštěl vály z gramod­e­sek, kazet, cédéček, mini­disků i z počí­tače spolu s pro­jekcí videok­lipů. Duši v KK rozbalí své vyh­lášené stříbrné kufry, do kterých po paměti sahá pro songy z období 60. až 90. let. Pojďte zaplnit taneční par­ket!

Příběhy hod­né úža­su (celý den)
Výs­ta­va plakátů o skaut­ských hrdinech a hrdinkách.