kk_obecna_modra

SHREX: HRA O PŘEŽITÍ

20.00

Čtyři oso­by se probudí v neznámém pros­toru. Byly une­se­ny Sklá­dačkovým vra­hem, za jejich špat­né (bezbřeze sobecké) chování. Dív­ka, která nes­bírá výkaly po svém pso­vi, sebelí­tostivý fuck­boy a chorob­ný lhář, fanat­ická Havlo­va fan­girl a narko­man. Budou bojo­vat o přežití v par­o­dii inspirované SAW.

Sebestřed­nost a pokry­tectví jsou hlavní z řady dalších nepěkných vlast­nos­tí hrozných postav“, které se ve hře objeví. Nedove­dou chvilku mlčet a zacyk­lu­jí se v bizarních diskuzích. Jejich (né)zvratně zde­for­mované charak­tery, nas­tavu­jí zrcad­lo vše­mu a všem. Jen sebe nikdy za nic nevinní….

Fraškoid­ně absurd­ní kon­verza­ční kome­die dotýka­jící se gen­er­ačních témat Gen Z.

Dél­ka insce­nace je 80 min­ut Štítky — kome­die, 15+

Autor, dra­maturgie: Adi­na Šul­cová Režie: Ondřej Kulhavý

Obsazení: Sebas­t­ian Šikl, Simona Lewandows­ka, Vavřinec Volek, Radek Lajfr, Adi­na Šul­cová, Mar­tin Mlčouch