Faunovo velmi pozdní odpoledne

Faunovo velmi pozdní odpoledne

20.30

Fauno­vo vel­mi pozd­ní odpoledne Věra Chytilová — Českosloven­sko — 1983 — 99 min — česky

Stárnoucí elegán a svůd­ník Faun, vlast­ním jménem Karel (L. Suchaří­pa), žije v Praze na Malé Straně v pečlivě udržo­vaném půd­ním bytě, vybaveném větši­nou starožit­ným nábytkem. Pro starou správ­cov­ou domu je to ovšem tatr­man. Faun pracu­je v pod­niku zahraničního obchodu pod přís­nou šéfk­ou (L. Pospíšilová). Všímá si však výhrad­ně pohled­ných mladších kol­e­gyň – snad jen s výjimk­ou sekretářky Vlasty (V. Špic­nerová), která je do něj zamilo­vaná. Faun s obli­bou svádí neznámé mladé ženy, ale pokaždé se je snaží včas vys­tr­na­dit ze svého bytu, aby nenaruši­ly jeho zaběhaný pořádek. Jenže čas je neúpros­ný a povadlý elegán to začíná pozná­vat na každém kroku. Jed­no z jeho prvních prozření při pohle­du na nové krásky je, že všech­no se sti­h­nout nedá. A to je jen začátek trap­ně komick­ých a nakonec až trag­ick­ých situ­ací, které Fau­na nevy­h­nutel­ně čeka­jí… (Česká televize)