kk_obecna_modra

Venkovní swingová tančírna

17.00

Při­jď si zatančit na neděl­ní after-tea” swingovou tančír­nu pod širým nebem. Kasár­na Kar­lín posky­tu­je dostatečný pros­tor pro tvé swingové vyžití. Při­jít zatančit si může každý: všich­ni swingaři, všich­ni tance chtiví, rodiče s dět­mi. Chytl tě swing už dávno za srd­ce, ale ještě nikdy jsi ho nezkusil tančit? Tak to konečně můžeš vyzk­oušet, a to zdar­ma. Při­jď ho otesto­vat a nabít se tou jedineč­nou energií.

17:30 – 18:00 — Ochut­návková lekce swingu pro všech­ny (s Jíťou) 
Není nut­ná reg­is­trace, při­jít můžeš s part­nerem i bez part­nera. Moc se na všech­ny těšíme.

18:30 – 19:15 živá hud­ba One Man Swing, hra­je Vondráš
19:30 – 20:15 živá hud­ba One Man Swing, hra­je Vondráš

One­Man Swing je live loop­ing za pomocí hla­su, kytary, trubky a perkusí. Během večera zazní swingové pís­ně ve vlast­ních úpravách pro loop­er. Von­dráš je pís­ničkář, muzikant a skla­da­tel žijící v Praze. Posled­ní při­b­ližně rok Von­dráš aktivně tančí swing, možná ho znáte z lekcí nebo tančíren, je jed­ním z Vás. 

Zbytkem večera provází DJ.

Vstup­né: dobro­vol­né, doporučené min. 80 Kč, možnost pla­cení QR kódem

V pří­padě špat­ného počasí se akce ruší.
Sle­du­jte tuto událost a zůs­taňte v obraze se vše­mi novinkami.

EN:

Come and dance with us at the Sun­day swing par­ty in the open air of Kasár­na Kar­lín. The place pro­vides suf­fi­cient space for your swing activ­i­ties. Every­one can come and dance: all swing dancers, all greedy dancers, par­ents with children, … 

Has swing music grabbed your heart a long time ago, but you’ve nev­er tried to dance it? Do not wor­ry!!! You can try it now. Come and taste it and recharge your­self with this unique energy. 

17:30 – 18:00 — Swing Taster class for all (with Jíťa) 
No reg­is­tra­tion is required, you can come with or with­out a part­ner. We are look­ing for­ward to see­ing you all. 

18:30 – 19:15 live music by One Man Swing
19:30 – 20:15 live music by One Man Swing

One Man Swing is a live loop using voice, gui­tar, trum­pet and per­cus­sion. Dur­ing the evening you will hear swing songs in his own arrange­ments for loop­er per­formed by Von­dráš. He is a singer-song­writer, musi­cian and com­pos­er liv­ing in Prague. For the last year or so, Von­dráš has been active­ly danc­ing swing, you may know him from lessons or dance halls, he is one of you. 

DJ plays for the rest of the evening.

Admis­sion: vol­un­tary, rec­om­mend­ed min. 80 CZK, QR code accepted 
 — 
In case of bad weath­er, the event is can­celed. Fol­low this event and stay up to date with all the news.