Asteroid City

Asteroid City

19.00

Aster­oid City
Wes Ander­son — USA — 2023 — 104 min — CZ titulky

Aster­oid City by bylo zcela neza­jí­mavým flekem na mapě, kdy­by na něj před lety nedopadl mete­orit, který tu vyhloubil dolík. Poblíž vzniklo svérázné městečko, které hostí pravidel­ná setkání výjimečných mladých lidí a jejich rodičů, kteří tu mají poměřit síly, pobav­it se a ujis­tit se, že na tu genial­i­tu nej­sou sami. Vytržení ze všed­ní real­i­ty zejmé­na ocení rel­a­tivně čer­stvý vdovec se čtyř­mi mimořád­ný­mi dět­mi a tchánem, jenž mu dosud nepřišel na chuť. Podob­ně je na tom i fil­mová hvěz­da Midge Camp­bellová, jejíž geniál­ní dcera má víc sebevě­domí než ona. I další účast­ní­ci jsou svým způ­sobem vel­mi unikát­ní a do pouště dorazili s nadšením a touhou po dobro­družství. Už taková­to sešlost by stači­la k tomu, aby si Aster­oid City zaslouži­lo zvýše­nou pozornost. Na před­ní stránky všech svě­tových peri­odik se městečko dostane díky blízké­mu setkání třetího druhu“, k němuž dojde během akce. A než se zjistí, co se tu to vlast­ně sta­lo, musí tu všich­ni zůs­tat a chtě nechtě nava­zo­vat vztahy nejrůznější povahy. (Cin­e­mArt)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže