kk_obecna_modra

UA Lovefest

14.00

Kasár­na Kar­lín znovu rozkve­tou ukra­jin­sk­ou kul­tur­ou! Při­jďte ochut­nat vynika­jící ukra­jin­ské jíd­lo, podí­vat se na umění, pod­pořit Ukra­jinu, bav­it se a uží­vat sobo­tu s naši­mi ukra­jin­ský­mi bra­try a ses­tra­mi, kteří jsou jed­nou z největších menšin v Česku!

A co chystáme?

Harmonogram:
16.00 – Stand Up Pra­ha UA (18+, pouze v jazyce*)
17.00 – Dět­ský sbor
17.30 – Bandurista
17.50 – Houslista
18.30 – Gapochka
19.30 – Ser­hiy Shmatok
20.30 – DJ NISAN
21.30 – Vál­ka Chimer (+ titulky)
14.00 – 21.00 Vynika­jící ukra­jin­ské jídlo
15.00 – 21.00 Suvenýry a řemeslné práce od ukra­jin­ských uprchlíků
15.00 – 17.00 UDe­sign Architek­ton­ická díl­na pro děti
14.00 – 19.00 Před­stavení pro děti
 

Ukra­jin­ská výs­ta­va fotografií
Vst­up na fes­ti­val je zdar­ma a dobro­vol­né dary půj­dou na lékárničky určené pro vojáky na linii dotyku.