kk_obecna_modra

Signal Festival 2023

19.00

Ekosys­témy 01: Průzkum 
Vyde­jte se s námi na průzkum! Téma letošního ročníku jsou Ekosys­témy a jejich průzkum, během kterého se společně s námi setkáte s umělou inteligencí, přírod­ní­mi živ­ly, architek­ton­ick­ým řádem, matem­atik­ou, biologií, poet­ik­ou, dra­matem i hrou. 
Prozk­oumat letos můžete největší galer­i­jní zónu v his­torii se 7 unikát­ní­mi insta­lace­mi českých i zahraničních uměl­ců a dalších 13 vol­ně přís­tup­ných děl včet­ně dvou videomappingů.

Podrob­nos­ti o trasách a insta­lacích najdete na www​.sig​nalfes​ti​val​.com/​s​i​gnal/

EN: Ecosys­tems 01: Explore! 
Join us on an explo­ration! This year’s theme is Ecosys­tems and their explo­ration, dur­ing which you will encounter arti­fi­cial intel­li­gence, nat­ur­al ele­ments, archi­tec­tur­al order, math­e­mat­ics, biol­o­gy, poet­ics, dra­ma and play togeth­er with us. 
This year, you can vis­it the largest gallery zone in his­to­ry with 7 unique instal­la­tions by Czech and inter­na­tion­al artists, accom­pa­nied by 13 free works includ­ing two video mappings.