hudba obecná

CELLAR DARLING, IAMTHEMORNING, MAER

18.00

18.00 – doors
19.00 – 20.00 IAMTHEMORNING
20.10 – 20.25 MAER
20.45 – 22.00 CEL­LAR DARLING

Odchod Anny Mur­phy (zpěv, niněra, flét­na), Mer­li­na Sut­tera (bicí) a Iva Hen­zi (kytary a basky­tara), tří dlou­ho­letých členů švý­carských Elu­veitie pod vlast­ní značku CEL­LAR DAR­LING, folk­met­alovou scénu šoko­vala. Ale hudeb­ní chemie tvrdých rif­fů s esencí něžného folku v rock­ovém rouchu tomu­to triu fun­gu­je měrou vrcho­va­tou, šlo tedy beze­s­poru o správný krok. Přede­vším když dlouhá turné, málo času na skládání a časté výměny členů se na kval­itě bývalé kape­ly podepisovaly.

CEL­LAR DAR­LING odle­hčeni o okovy min­u­losti svou tvor­bu otevřeli nejen hudeb­ně (prog, shoegaze, doom, goth ad.), ale i emo­cionál­ně. Jejich druhá des­ka The Spell“ je nasák­lá potem­nělou atmos­férou, kter­ou ze sebe průběhem skládání Anna Mur­phy vypusti­la, když se potýkala s dep­re­se­mi – hlavní hrdinka trag­ick­ého příběhu se tu zamilu­je do smr­ti a Anna ji vtiskla její vnitřní pocity.

CEL­LAR DAR­LING tak po všech směrech vykročili za hran­ice, k nimž by se v bývalé kapele ani nepři­blížili. Hudeb­ně se folku ele­gant­ně vyh­nuli a v jednoduchých, přís­tup­ných, ale hut­ných a promyšlených pís­ních se zaměřili na pestrost a předání svého sdělení i skrze naléhavé pěvecké linky.

Turné se zúčast­ní též komorní pro­gre­sivní duo IAMTHE­MORN­ING, které spo­ju­je vlivy kla­sické, rock­ové i lidové hud­by. Zpě­vač­ka Mar­jana Semk­i­na a kla­sicky vzdělaný klavírista Gleb Kolyadin jsou sice jed­iný­mi čle­ny skupiny, ale na nahrávání (na druhé albu Belight­ed jim hos­tu­je bubeník Gavin Har­ri­son — Por­cu­pine Tree/​King Crim­son) i kon­cer­ty si čas­to přibíra­jí doprovod. 

Jako speciál­ní host vys­toupí dark folk / cham­ber prog duo MAER, které tvoří obě zpě­vačky zúčast­něných kapel — Mar­jana Semk­i­na a Anna Mur­phy. Jejich deb­u­tové album nap­sala a spolupro­duko­vala Mar­jana, spolu­au­tork­ou a pro­du­cen­tk­ou, která mícha­la i mas­terovala, Anna.

Kon­takt na pořa­datele: www​.obscure​.cz

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže