hudba obecná

Desire Marea [MUTE label]

19.30

Hudeb­ní rit­uál i výpověď o hluboké touze. V Praze poprvé vys­toupí Desire Marea z JAR, a to 22. říj­na 2023 od 19:30.

You think that I’m horny 
Baby you arouse me 
And I don’t even wan­na fuck you 
I just wan­na be with you

To zpí­va­jí jihoafričtí uměl­ci Desire Marea na svém deb­u­tovém albu Desire. Touha, mod­erní lás­ka i ztrá­ta a přede­vším hud­ba, která má až cer­e­moniál­ní rozměry, se tu potká­va­jí s avant­gard­ní elek­tron­ick­ou pro­dukcí čer­pa­jící ze západ­ní tradice i míst­ního gqom. Desire Marea se české­mu pub­liku před­staví poprvé v pros­toru Kasár­na Kar­lín, a to ve čtyřčlen­né kapel­ní sestavě.

Eponymní debut z roku 2020 otevíral hluboce osob­ní téma­ta a pra­co­v­al převážně na poli klubových ryt­mů a aranží. Letošní des­ka On The Romance of Being se vydává pom­péznější spir­i­tuál­ní ces­tou a v epick­ých bal­adách odráží uměl­covu zkušenost s duchovním léči­tel­stvím. Na jejím nahrávání se podílel třinác­tičlen­ný orchestr a její zvuk v sobě mísí prvky od gospelu po free jazz. Desire Marea dříve půso­bil v jihoafrick­ém kolek­tivu FAKA, se kterým doces­to­val i na evrop­ské fes­ti­valy jako jsou Unsound nebo Sónar. V sólové kar­iéře se pak zaměřil na zkoumání vlast­ní iden­ti­ty nebo hran­ice mezi spir­i­tuál­ním a erotickým.