Bod obnovy

Bod obnovy

19.00

Bod obnovy
Robert Hloz — Česko/​Slovensko/​Polsko/​Srbsko — 2023 — 116 min — česky

Před­stavte si, že žijete v roce 2041, kdy máte prá­vo být po nehodě či jiné nepřirozené smr­ti oživeni. Stačí si jen pravidel­ně vytvářet dig­itál­ní zálo­hu své osob­nos­ti – BOD OBNOVY. Agen­t­ka Em právě dostává do ruk­ou pří­pad, kdy byla zák­lad­ní pravid­la obnovy poruše­na. Bod obnovy oběti byl smazán a Em tak má před sebou výjimečný zločin. Strhu­jící příběh zasazený do blízké budouc­nos­ti, kdy tech­nolo­gie budou zaručo­vat lep­ší živ­ot a lidé si budou moci zaplatit jeho prod­loužení. (Bio­scop)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže