Follakzoid

FÖLLAKZOID

19.00

Sound postavený na hyp­notické repet­i­tivnos­ti a psy­che­delick­ých exper­i­mentech. Nulová grav­i­tace, sto­pro­cent­ní trip. Přes­ně tohle jsou Föl­lak­zoid, jeden z klenotů prestižního amer­ick­ého labelu Sacred Bones. Tro­jice půvo­dem z Chile při­jímá signá­ly z ves­míru, které pak zpra­cov­ává do vlast­ního orig­inál­ního soundu, které bychom na Zemi zařadili někam mezi krautrock a min­i­mal tech­no. Přirovnání jsou ale lichá, žád­ná kapela podob­ná Föl­lak­zoid neex­is­tu­je. Do Prahy se vrací po dlouhých šesti letech. Vstu­penky v prodeji!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže