hudba obecná

Richard Dawson

19.00

Richard Daw­son je v každém ohle­du orig­inál. Jeho tvor­ba je hluboce zakořeněná v brit­ském folku, sám ovšem výstižně poz­na­menává, že jeho příst­up k žán­ru se podobá Beef­heartovu nakládání s blues: lásky­plně jej zkroutit, polá­mat a vynu­tit netušené sou­vis­losti. Přit­om je Daw­son pořád pís­ničkář, jen jsou jeho pís­ničky plné odm­lk, úkroků a zákrutů. V jádru je výstřed­ní práce s hlasem, který jako by se nesl časem z york­shirských vrchů kolem roku 1500. Daw­sonův speci­fický mečivý přednes dokáže být šaškovský i dojem­ný, koneck­on­ců jako jeho tex­ty, které jsou porůznu hravé i tem­né a čas­to pracu­jí s poet­ik­ou doslovné popis­nos­ti. Přes nekon­venční pro­jev a uměleck­ou nekom­pro­mis­nost nicméně jeho tvor­ba zůstává přís­tup­ná celkem široké­mu pub­liku, což dokazu­je i fakt, že už někdy od desky Noth­ing Impor­tant (2014) se řadí mezi nejvíce ceněné hudeb­níky v ostro­vních médiích od Wire po The Guardian, ať už patři­la chvála kvazistře­dověkým bal­adám z alba Peas­ant (2017) nebo pochmurné­mu popu 2020. To, že jeho vys­toupení mimo Velk­ou Británii jsou velk­ou vzác­nos­tí, dává o důvod víc se na jeho česk­ou pre­miéru těšit.

Kon­cert je v rám­ci fes­ti­valu Alter­na­ti­va.