Fantastická terapie

Fantastická terapie + diskuze

18.00

Pro­jekce fil­mu Fan­ta­stická ter­apie a násled­ná deba­ta s ter­apeutk­ou Bar­borou Šoulákovou.

Fan­ta­stická ter­apie / Anna Rotreklová / Česko 2022 / 42 min.

V doku­men­tárním fil­mu je před­staven slib­ný způ­sob léč­by něk­terých duševních nemocí, který je založen na psy­choter­apii a na užití psy­che­delicky působící látky, přes­něji řečeno jde o psy­che­de­liky asis­to­vanou psy­choter­apii. Za pár let bude tato for­ma ter­apie nejspíš pevně zakotve­na mezi zave­dený­mi léčeb­ný­mi pos­tupy a už nyní ji hradí něk­teré zdravot­ní pojišťovny. Doku­ment byl natočen ve spoluprá­ci s PSY­ON – Psy­che­delick­ou klinikou, která je jed­iná svého druhu v Česku. K psy­che­de­liky asis­to­vané psy­choter­apii zde legál­ně použí­va­jí látku ket­a­min. Vys­tupu­jící psy­choter­apeu­ti, psy­chol­o­gové a lékař zmiňu­jí i ostat­ní psy­che­delické látky, které se v České repub­lice ofi­ciál­ně využí­va­jí zatím jen v exper­i­men­tál­ních studiích. U rezis­tent­ní dep­rese, kde vešk­erá běžná léč­ba sel­hává, se tato for­ma ter­apie ukazu­je jako napros­to průlo­mová. Ve snímku zazní­va­jí také výpově­di klien­tů, kteří ket­a­minem asis­to­vanou psy­choter­apií prošli. Mlu­ví o svých zážitcích při psy­che­delick­ém sezení i o tom, co jim léč­ba přinesla.

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře