Hranice

Hranice

19.00

Hran­ice
Agniesz­ka Hol­land — Pol­sko / Česko / Fran­cie / Bel­gie — 2023 — 147 min — CZ titulky

Psy­cholož­ka Julia (Maja Ostaszews­ka) se po přestěhování do Suwal­ského kra­je stává nedo­bro­vol­nou svěd­kyní a účast­nicí dra­mat­ick­ých událostí na pol­sko-běloruské hrani­ci. Rozhodne se vzdát se svého pohodl­ného živ­ota a přidá se ke skupině aktivistů, kteří posky­tu­jí pomoc uprch­líkům. Součas­ně s tím jsou syrská rod­i­na prcha­jící před občan­sk­ou válk­ou a její doprovod, učitel­ka z Afghánistánu, podve­deni Bělorusy a násil­ně převezeni do uprch­lick­ého táb­o­ra nedaleko hran­ic s Polskem. Ve snaze uni­knout se vydá­va­jí na zoufalou a nebezpeč­nou ces­tu neznámým a nepřá­tel­ským územím. V Pol­sku se jejich osud protne s osu­dem Juli­iným a mladého pohraniční­ka Jana (Tomasz Włosok). Události, které je potka­jí, navždy změní živ­ot nejen jim, ale i dalším migrantům a aktivistům zapo­jeným do jejich příběhu. (Bio­scop)

POZOR, HRA­JEMNOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře