Všechna ta krása a zabíjení

Všechna ta krása a zabíjení

19.00

Všech­na ta krása a zabíjení
Lau­ra Poitras — USA — 2022 — 122 min — CZ titulky

Všech­na ta krása a zabí­jení je epický, emo­tivní a promyšleně vys­tavěný příběh o mez­inárod­ně uzná­vané umělkyni a aktivistce Nan Goldin. Film, jehož režisérk­ou je amer­ick­ou Akademií oceněná Lau­ra Poitras, je vyprávěn pomocí prací Nan Goldin, jejích soukromých rozhovorů, průlo­mových fotografií a vzác­ných záběrů z jejího osob­ního boje za to, aby rod­i­na Sack­lerových byla nuce­na nést odpověd­nost za krizi z předávkování jejich lékem, který spustil tzv. opi­oidovou krizi. Ve fil­mu se pro­líná umělkyn­i­na min­u­lost s její součas­nos­tí a hluboce osob­ní rov­ina s rovi­nou pol­i­tick­ou, od aktivi­stick­ých kam­paní P.A.I.N. v renomovaných uměleck­ých insti­tucích přes fotografie jejích přá­tel a vrstevníků až po její obra­zové dílo Bal­a­da o sex­uál­ní závis­losti“ a její leg­endární výs­tavu o AIDS z roku 1989 naz­vanou Wit­ness: Against Our Van­ish­ing“, kter­ou cen­zurovala umělecká nadace NEA. Celý příběh začíná založením skupiny P.A.I.N., kter­ou Goldin zamýšlela kom­pro­mi­to­vat muzea, jež by tak byla nuce­na odmít­nout peníze rodiny Sack­lerových, čímž by se odstrani­la závis­lost a zároveň zmírni­ly napáchané škody. Skupina, inspirová­na hnutím Act Up, zor­ga­ni­zo­vala protesty, aby upo­zorni­la na pokry­teck­ou filantropii rodiny Sack­lerových, jejichž far­ma­ceutická společnost Pur­due Phar­ma vyvolala svým úspěšným lékem Oxy­Con­tin pří­mo opi­oid­ní epi­demii. Důleži­tou roli ve fil­mu mají hlavní umělecká díla Nan Goldin, jako jsou The Bal­lad of Sex­u­al Depen­den­cy“, The Oth­er Side“, Sis­ters, Saints and Sibyls“ a Mem­o­ry Lost“. Goldin v nich mile a se syrovou něhou zachy­cu­je svo­je přá­tel­ství, která jsou spolu s odkazem její ses­try osou vešk­erého jejího umění. (Film Europe)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře