Disco Boy

Disco Boy

19.00

Dis­co Boy
Gia­co­mo Abbruzzese — Fran­cie / Bel­gie / Pol­sko / Itálie — 2023 — 92 min — CZ titulky

Alex­ej je mladý Bělorus utíka­jící před min­u­lostí, kter­ou musí pohřbít. Uza­vírá jak­ousi faus­tovsk­ou smlou­vu a výmě­nou za přís­lib fran­couzského občanství vstupu­je do cizi­necké legie. Daleko v deltě řeky Niger žije Jomo, rev­oluční aktivista zapo­jený do ozbro­jeného boje na obranu své komu­ni­ty. Alex­ej je voják, Jomo par­tyzán­ský bojovník. Kvůli další nes­myslné válce se jejich osudy prot­nou. Co je to jinakost“ a jak ji vnímáme v sou­vis­losti s tím, kým jsme, když procházíme živ­otem, překraču­jeme hran­ice a zjišťu­jeme, že obýváme neustále se měnící fyz­ický a duševní pros­tor? Gia­co­mo Abbruzzese tyto otázky zkoumá s pozoruhod­ným smyslem pro bezprostřed­ní myšlení a velk­ou vynaléza­vostí ve vizuál­ně pozoruhod­ném díle, které je plné poezie a napětí. Lidé upada­jí do tran­su, díky němuž se o sobě dozví­da­jí nové věci a skrze otevřenější komu­nikaci s druhý­mi přestá­va­jí myslet jen na sebe. Toto mag­ické snění doprovází sil­ná hud­ba od elek­tron­ick­ého hudeb­ní­ka Vital­i­ca, díky které se z nočního klubu stává tran­scen­dent­ní pros­tor. Dis­co se stává konečným cílem pro všech­ny, kteří hledí upřeně na posvát­ný hor­i­zont utopie. (Film Europe)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře