kk_obecna_modra

Shrex: Hra o přežití

20.30

FRAŠKOID­NĚ ABSURD­NÍ KON­VERZA­ČNÍ KOME­DIE DOTÝKA­JÍCÍ SE GEN­ER­AČNÍCH TÉMAT GEN Z.

Čtyři oso­by se probudí v neznámém pros­toru. Byly une­se­ny Sklá­dačkovým vra­hem, za jejich špat­né (bezbřeze sobecké) chování. Dív­ka, která nes­bírá výkaly po svém pso­vi, sebelí­tostivý fuck­boy“ a chorob­ný lhář, fanat­ická Havlo­va fan­girl a narko­man. Budou bojo­vat o přežití v par­o­dii inspirované Saw.

Sebestřed­nost a pokry­tectví jsou hlavní z řady dalších nepěkných vlast­nos­tí hrozných postav“, které se ve hře objeví. Nedove­dou chvilku mlčet a zacyk­lu­jí se v bizarních diskuzích. Jejich (né)zvratně zde­for­mované charak­tery, nas­tavu­jí zrcad­lo vše­mu a všem. Jen sebe nikdy za nic neviní.

Vhod­né pro oso­by starší 15 let.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže