Love'n'Joy

Love'n'Joy + Panoptikum

18.30

Kon­cert ze série podz­im­ní psy­che­delie v Kasárnách. Ten­tokrát se po roce vrací ukra­jin­ská psych-popová tro­j­ka Love’n’Joy. Svo­jí divok­ou nespoutanos­tí a téměř divadel­ním dováděním na pódiu je doplní alter­na­tivní brněn­ská par­ta Panoptikum. 

Love’n’Joy patří k nejúspěšnějším indie-rock­ovým kapelám mod­erní ukra­jin­ské scény a naplňu­jí i mez­inárod­ní poten­ciál. Své posled­ní album Half Home” bohužel nahráli přes­ně tři dny před Rusk­ou invazí. Kapela se během násled­ných událostí musela vydat na nekoneč­nou“ tour, v rám­ci které sbírá finanční prostřed­ky na char­i­ta­tivní sbírku Musi­cians Defend Ukraine. Během této tour se také ukáza­li před min­imál­ně 200 lid­mi během vel­mi úspěšného kon­cer­tu na venkovní scéně Kasáren. Nyní si můžete chyt­lavý psych-pop rock s inspirací v psy­che­delii 60. a 70.let a brit-popu při­jít užít v klubové atmos­féře kasáren­ských garáží.

Na české alter­na­tivní scéně je málo kapel, které přis­tupu­jí k hud­bě s takovou kreativ­i­tou, energií a nadšením jako Panop­tikum. Sig­nifikat­ní je tady někdy až žán­rová neza­řa­ditel­nost, unikát­ní vys­tupování s divadel­ní­mi prvky a neotřelé pojetí psy­che­delie. V jejich tvor­bě vás určitě pří­jem­ně přek­vapí spolupráce s pop­ulárním českým dabérem/​hercem Ladislavem Županičem, kter­ou najdete na jejich LP Man­ti­cho­ra”. Během jejich live show se zaručeně neb­udete nudit!


Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže