Hard To Frame

Hard To Frame (křest alba)

19.00

Těšte se na jedineč­nou por­ci české elek­tron­iky. For­ma­ce Hard To Frame kom­bin­u­jící to nejlepší ze synťáků a aku­stick­ých nástro­jů pokřtí své druhé album Plas­tic Stars v Kasárnách Karlín.

HARD TO FRAME
Kapelu Hard to Frame vys­ti­hu­je barevná kom­bi­nace elek­tron­ické a aku­stické hud­by s prvky jaz­zu, podtržená křehkým hlasem zpě­vačky Karoliny. Kapela dokáže být na pódiu jem­ná, až zas­něná a zároveň vás rozvi­bru­je hluboký­mi beaty, které neza­přou inspiraci v dub­stepu, d’n’b nebo min­i­mal­i­stick­ém tech­nu. Touha kom­bi­no­vat žán­ry a propo­jo­vat nástro­je aku­stické s elek­tron­ick­ý­mi se pak promítá do neza­měnitel­ného zvuku kape­ly s jas­ně čitel­ným pro­du­centským rukopisem Oczeho, jenž skládá většinu hudby.

Pětičlen­ná for­ma­ce vydala na jaře roku 2019 své první LP Ghosts, ze kterého se vizuál­ního ztvárnění v podobě klipu dočkaly pís­ně Mag­ic Land a Bub­bles. Sklad­by z alba můžete pravidel­ně zaslech­nout i na českých rádiích. Kapela má něko­lik záz­namů z live ses­sion jako Ledobor­ci kul­tu­ry, Bal­cony TV, Mladí ladí jazz, Wom­bat Ses­sions, Old Lamp Ses­sions a další. Zároveň si zahráli na fes­ti­valech jako Colours of Ostra­va, Bese­da u Big­bí­tu, Metronome Fes­ti­val aj. 

BLOOME
Zpě­vačku a song­writerku Kris­tine s kytaris­tou a pro­du­cen­tem Mar­tinem vyz­naču­je sklon k nos­tal­gii i ostře­jším beat­ům a synťákům. Jejich tvor­ba čer­pá z celé šká­ly nálad, jejich čas­to intro­spek­tivní tex­ty se na posled­ním EP gone, gone’ inspiru­jí přede­vším působením bezprostřed­ního okamžiku. Singly z EP jste mohli v min­u­losti zaz­na­me­nat na před­ních příčkách Velké Sed­my Radia 1 a bylo zařazeno do edi­toriál­ních Spo­ti­fy playlistů včet­ně New Music Fri­day CZ/SK a dalších, před­chozí nahrávky získaly pozornost zahraničních playlistů v Řecku, Německu, USA aj.

Nyní kon­cer­tu­jí spíš spo­radicky a pracu­jí na deb­u­tové desce, ze které zahra­jí i něko­lik dosud nevy­daných tracků.

Spo­ti­fy
Face­book
Web 

LINE-UP
19.00 – 19.30 První pivo
19.30 – 20.30 BLOOME 
20.30 – 22.00 HARD TO FRAME (live band)
22.15 – 00.00 afterparty

EN

HARD TO FRAME
The band Hard to Frame is char­ac­ter­ized by a colour­ful com­bi­na­tion of elec­tron­ic and acoustic music with ele­ments of jazz, under­lined by the frag­ile voice of singer Karoli­na. The band man­ages to be sub­tle, even dreamy on stage, and at the same time makes you vibrate with deep beats that do not deny the inspi­ra­tion in dub­step, d’n’b or min­i­mal­ist tech­no. The desire to com­bine gen­res and fuse acoustic and elec­tron­ic instru­ments then trans­lates into the band’s unmis­tak­able sound, with Ocze’s pro­duc­er hand­writ­ing, who com­pos­es most of the music, clear­ly audible.

The five-piece band released their debut LP Ghosts in the spring of 2019, from which the songs Mag­ic Land and Bub­bles received visu­al rep­re­sen­ta­tion in the form of a music video. Their songs can also be heard reg­u­lar­ly on czech radio sta­tions. The band has sev­er­al live ses­sion record­ings such as Ledobor­ci kul­tu­ry, Bal­cony TV, Mladí ladí jazz, Wom­bat Ses­sions, Old Lamp Ses­sions and more. They also played at fes­ti­vals such as Colours of Ostra­va, Bese­da u Big­bí­tu, Metronome Fes­ti­val, etc. 

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže