Tonda a Slávka

Tonda, Slávka a kouzelné světlo

17.00

Ton­da, Sláv­ka a kouzel­né světlo
Fil­ip Poši­vač — Česko / Sloven­sko / Maďarsko — 2023 — 82 min — Česky


Jedenác­tiletý Ton­da má jedineč­nou vlast­nost — od narození svítí. Jeho možná až pře­spříliš starostliví rodiče se ho snaží držet doma, aby jej ochránili před vnějším světem. To se změní ve chvíli, kdy se před vánoční­mi svátky do jed­no­ho ze soused­ních bytů nastěhu­je Sláv­ka, tajem­ná dív­ka, která mu obrátí svět naru­by. Ton­da v ní získává první oprav­dovou kamarád­ku, před kter­ou může odhalit fan­taz­i­jní svět ve svém polštářovém bunkru. Sláv­ka zase Ton­dovi ukáže zázrač­nou baterku. Ta svým světlem dokáže z obyče­jných věcí vytvářet úžas­né obrázky a kouzel­né svě­ty, které vidí pouze oni. Tím začíná jejich dobro­družné pátrání po půvo­du záhad­ných chomáčků tmy, které vysá­va­jí z jejich domu sluneční svět­lo. Ton­da, Sláv­ka a kouzel­né svět­lo je film o tom, jaké je to být jiný, příběhem o přá­tel­ství a fan­tazii, o svě­tle a tmě. (Cin­e­mArt)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře