Severní nástupiště

Severní nástupiště + Barbora Hora

19.30

Sev­erní nás­tupiště je česká měst­ská coun­try-folková hudeb­ní skupina z Prahy. V součas­nos­ti působí bez front­mana; má až devět členů s rozličným nástro­jovým obsazením od kytary a ako­rdeonu až po valchu, větši­na z nich rovněž zpívá. Ve své hud­bě propo­ju­je tramp­sk­ou atmos­féru s měst­ským prostředím. U labelu Sil­ver Rock­et vydala EP O krysách a o vlcích (2018), LP Ros­tli jsme spolu (2020) a momen­tál­ně je ve stádiu mixu její třetí dlouhohra­jící deska.

Barbo­ra Hora před­stavu­je neotřelou hyb­nou sílu na poli české singer/​songwriter scény. Její hud­bu tvoří dva rovno­cen­né ele­men­ty; min­i­mal­i­stické, ale do detailu promyšlené kytarové linky s aut­entick­ým vokál­ním pro­jevem. Ve své zhudeb­něné poezii se inter­pret­ka skrze citlivou fem­i­ni­stick­ou optiku zaobírá nečekaný­mi úskalí­mi kaž­do­den­ního života.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže