Caravaggiův stín

Caravaggiův stín

19.00

Car­avaggiův stín
Michele Placido — Itálie / Fran­cie — 2022 — 120 min — Ital­sky CZ titulky

Itálie roku 1600. Michelan­ge­lo Merisi – známý spíš jako Car­avag­gio – je geniál­ní umělec, který se odmítá podřídit přís­ným pravidlům Tri­dentského kon­cilu, upravu­jícího zobra­zování sakrál­ních námětů. Když se papež Pavel V. dozví, že Car­avag­gio používá pro své sakrál­ní obrazy jako mod­e­ly pros­ti­tutky, zlodě­je a tuláky, pověří tajného vatikán­ského agen­ta, aby provedl důk­lad­né šetření. Agent má rozhod­nout, zda bude malíři uděle­na milost, o kter­ou požá­dal, když byl odsouzen k trestu smr­ti za to, že zabil v soubo­ji jed­no­ho ze svých soků v lásce. Stín“ začíná v uta­jení vyšetřo­vat malíře, který svým živ­otem i uměním fascin­u­je, znek­lidňu­je, rozvrací… a má v ruk­ou nad osu­dem génia abso­lut­ní moc. Michele Placido – scenárista, režisér i herec toho­to fil­mu – přichází po padesáti letech kar­iéry a čtyřech letech práce na tom­to pro­jek­tu se svým čtrnác­tým reži­jním filmem. Film zobrazu­je složitý a dobro­družný živ­ot Michelan­gela Merisi­ho alias Car­avaggia a odhalu­je jeho složité vnitřní roz­pory a hluboká tem­ná muka. Vzpurný a nepoko­jný, zbožný a pobuřu­jící, nezávis­lý a společen­ské hran­ice překraču­jící Car­avag­gio, jak ho Placido zobrazu­je, je prokletý umělec s abso­lut­ním tal­en­tem, ale přede­vším rock­ová hvěz­da v době, kdy ještě žád­né neby­ly, rebel bez příčiny, který musí čelit znepoko­jivým důsled­kům svého bezohled­ného živ­ota – se vše­mi svý­mi žena­mi a vnitřní­mi démo­ny –, v němž vedle sebe sto­jí geniali­ta a nezkrot­nost. Placido nám tak Car­avaggia před­stavu­je jako nadčasovou postavu, napros­to fascin­u­jící a uni­verzál­ní ikonu. (Film Europe)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře